Program za jasleni uzrast

Kroz osnovnu godišnju temu „U carstvu avantura moje bajke“ koja je jedinstvena na nivou ustanove, prilagođavajući uzrasnim mogućnostima, potrebama i interesovanjima dece čitaćemo bajke, lagano, korak po korak, iz priče u priču otkrivaćemo skrivene tajne ovog čarobnog sveta. 
Organizovaćemo mnoštvo igara kao najprirodniji oblik učenja kroz koje dete upoznaje i daje smisao fizičkom i socijalnom svetu koji ga okružuje, ovladava sobom, izgrađuje odnose sa drugima, angažuje i razvija sve svoje sposobnosti, zabavlja se i ovladava veštinama potrebnim za život. 
U realizaciji vaspitno obrazovnog rada osnovni zadatak je kreiranje povoljne vaspitne sredine kroz stvaranje optimalnih uslova za psihofizički razvoj dece, prvenstveno stvaranjem povoljne emotivne atmosfere za odrastanje jedinstvom nege i vaspitno obrazovnog rada.

Razvoj govora 
U okviru oblasti razvoja govora na jaslenom uzrastu podrazumeva se blag, nežan i topao način obraćanja detetu, jasan govor kao i podsticanje deteta na raznovrsne oblike verbalne i neverbalne komunikacije kroz zajedničke praktično-situacione aktivnosti između deteta i odraslog. Socijalno-emocionalni razvoj Tokom realizacije i praćenja svih programskih aktivnosti naročito će biti naglašeno kreiranje prijatne atmosfere odnosno povoljne socio-emocionalne klime u kojoj će se doprineti stvaranju opuštenosti, emocionalne sigurnosti i mogućnosti za bogate i raznovrsne socijalne interakcije i komunikacije među decom i između dece i odraslih, prihvatanje svih vrsta emocija deteta i njihovo ispoljavanje i razvijanje pozitivne slike o sebi kao osnove za razvoj samopoštovanja.

Senzorno-perceptivne aktivnosti 
U svakodnevnim aktivnostima u vrtiću deca će imati prilike za stalnom čulnom interakcijom sa sredinom, od upoznavanja sa prostorijama u kojima borave i postepenim orijentisati u njima, samostalnim detetovim aktivnostima igračkama i predmetima, pa je zbog toga neophodno stvarati pogodne uslove za podsticanje samostalnih opažanja. Kreirati sredinu sa raznovrsnim materijalima i sredstvima kako bi manipulisali, istraživali i uočavali. Prilikom boravka u dvorištu sakupljaće se prirodni materijali i ukazivati deci na prirodne pojave.

Intelektualne aktivnosti 
Aktivnostima iz ove oblasti nastojaćemo da obogatimo dečiju igru zasnovanu na principima otkrivanja uzročno-posledičnih veza krećući se od jednostavnih ka složenijim zahtevima. Istraživanje predmeta i okoline je u ovom uzrastu aktivnost koja podstiče detetov intelektualni razvoj gde će deca kroz nove situacije imati priliku da ih stalno istražuju i upoznaju na aktivan način: dodirivanjem, razgledanjem, upoređivanjem.

Motorički razvoj 
Kroz podsticajne aktivnosti za koordinaciju senzomotornog razvoja, snagu i opštu pokretljivost i fleksibilnost, medicinska sestra vaspitač planira stimulaciju razvoja motorike podrazumevajući podsticanje dece na savladavanje prepreka u skladu sa njihovim mogućnostima. Pokret praćen muzikom pomaže razvoju doživljaja sopstvenog tela i prostora oko sebe, opuštanju i doživljaju pripadnosti grupi.

Grafičko-likovne aktivnosti 
Razvojni stepeni dečjeg likovnog izražavanja sastavni su deo psihofizičkog razvitka svakog deteta. Dete prolazi kroz određene faze koje se ne mogu precizno odrediti, jer vremensko trajanje nije isto za svu decu, ali ih sva deca prolaze i uzimajući to u obzir organizovaće se aktivnosti u kojima će akcenat biti na sam proces a ne konačno likovno dostignuće. Aktivnost traje koliko i dečije interesovanje. Medicinska sestra vaspitač vodi računa o izboru materijala koji će ponuditi deci i organizaciji prostora, što će omogućiti detetu da bira materijal, boju i podlogu i da se prema želji opredeli za aktivnost. Grafičko-likovne aktivnosti višestruko su značajne, podstiču razvoj percepcije, inteligencije, koordinacije pokreta i govora. Grafičko –likovne aktivnosti omogućavaju individualni rad sa decom i samim tim doprinosi se razvoju socio-emocionalne veze na nivou dete-odrasla osoba.

Muzičko-ritmičke aktivnosti 
Muzičko-ritmičkim aktivnostima, kroz muziku i pokret, stvaramo osnov za razvoj muzičkih sposobnosti , razvijanje dečije mašte kao i osećaja za ritam, a istovremeno imaju i pozitivan efekati na fizički, socijalni i intelektualni razvoj. Uključivanjem instrumentalne muzike programskog karaktera dočaravaju se različita raspoloženja i karakteristični likovi iz životinjskog sveta i podstiču decu na igru. Biraćemo kompozicije različitog karaktera: vesele, tužne, brze, spore itd. Prioritet u radu u jaslicama biće boravak dece na otvorenom prostoru kad god to vremenski uslovi dozvoljavaju.

 

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari