Rad sa logopedom

Program rada logopeda obuhvata:
- preventivni rad;
- stimulativno,savetodavni logopedski rad sa decom i roditeljima
- saradnja sa timom;
- stručno usavršavanje.

Logopedski rad ima za cilj pravovremeno usvajanje jezika i stimulisanje razvoja govora, kao i pružanje pomoći deci sa govorno-jezičkim smetnjama.

PREVENTIVNI RAD
- Savetodavno-konsultativni rad sa vaspitačima.
- Savetodavno-konsultativni rad sa medicinskim sestrama vaspitačima.
- Savetodavno-konsultativni rad sa roditeljima.
- Pružanje stručne pomoći medicinskim sestrama i vaspitačima u izradi programa iz oblasti razvoja jezika i govora i sprovođenju programskih zadataka na nivou grupa.

U toku godine  planira se  praćenje na početku godine na osnovu ček liste za decu vrtićkog uzrasta, pa da se na osnovu dobijenih rezulatata napravi plan za rad. 

Ponovno praćenje je planirano sredinom godine kako bi se videli efekti rada i na kraju godine. 

ZADACI
-Logopedska procena i primena standardizovanih logopedskih mernih instrumenata
-Osposobljavanje deteta da sluša i razume govor drugih osoba
-Podsticanje deteta da na razumljiv, jasan i prihvatljiv način izražava svoje misli, osećanja, želje, doživljaje i zapažanja.
-Podsticanje kognitivnog razvoja.
-Razvijanje i obogaćivanje aktivnog i pasivnog rečnika, razvijanje rečenice i navikavanje na upotrebu pravilnih gramatičkih oblika u govoru.
-Razvijanje pravilne artikulacije, negovanje kulture govora.
-Razvijanje socijalne komunikativnosti i emocionalne stabilnosti kod deteta.
-Podsticanje pravilnog izražavanja.

SAVETODAVNO, STIMULATIVNI, KOREKTIVNI LOGOPEDSKI RAD
-Procena, prepoznavanje, stimulacija, korekcija smetnji u govorno-jezičkom razvoju.
-Primena vežbi za razvoj krupne i sitne motorike,oralne praksije i motorike,vežbi za razvoj i dogradnju jezičkih sposobnosti, vežbi relaksacije,razvijanje pažnje vizuelne i auditvne, vežbi za razvoj auditivne diskriminacije ,diferencijacije, percepcije na različitim uzrastima, razvoj analize i sinteze reči, vežbi grafomotorike, vežbi za bogaćenje i razvijanje sinatkse i leksičkog fonda, vežbi za razvoj ritma i tempa govora, vežbi za pravilnu upotrebu glasa ,vežbi za korekciju govornih glasova (fonetsko –fonološkog nivoa)...
-Sistematsko praćenje napredovanja govorno jezičkog razvoja tokom godine.
-Deca sa težim smetnjama upućuju se na tretman u specijalizovane ustanove.
-Na kraju godine, a za potrebe upisa u prvi razred osnovne škole, putem testiranja, utvrđuje se govorni status dece predškolskog uzrasta.

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari