Saradnja sa roditeljima

Usvajanje jednostavnih pravila ponašanja prilagođena uzrastu sa ciljem razvijanja osećajnog i pristojnog deteta kome će naučeno biti od velike pomoći Saradnja između predškolske ustanove i porodice je od najvećeg značaja za ostvarivanje ciljeva vaspitno-obrazovnog rada i polazi od stanovišta da porodica ima ključnu ulogu u životu deteta.
Osnovni principi saradnje sa porodicom baziraju se na negovanju partnerskog odnosa, poštovanju ličnosti i uloge roditelja, širokoj ponudi raznih mogućnosti za uključivanje roditelja, uvažavanju ideja roditelja, ideji da saradnja kao proces zahteva vreme, strpljivost i zajedničku odgovornost, profesionalnost u odnosu prema informacijama dobijenim od roditelja, poštovanju privatnosti porodice
Saradnja sa roditeljima odvija se kroz različite oblike 

Neposredna komunikacija vaspitača i roditelja obuhvataju svakodnevno ili povremeno informisanje roditelja kako o organizaciji života i rada dece u vrtiću tako i informisanje o razvojnim karakteristikama i eventualnim poteškoćama kod svakog deteta pojedinačno.
Razgovori:
prilikom dovođenja i odvođenja deteta
planirani individualni razgovori 
otvorena vrata zadnja sreda u mesecu

- Pisana komunikacija 
Panoi, Informativni centri za roditelje sadržinski obuhvataju:

- Aktuelnosti iz života i rada vaspitnih grupa
- Dečije stvaralaštvo
- Foto dokumentaciju vezanu za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada kao i dokumentaciju vezanu za razne proslave i manifestacije
- Informacije vezane za pedagoško –psihološu edukaciju roditelja

poruke,
brošure,
portfolio,
individualne beležnice
sajt ustanove
gokinder aplikacija

- Opšti i grupni roditeljski sastanci sa ciljem upoznavanja roditelja sa životom i radom vrtića,tematski u odnosu na vaspitno-obrazovni rad, vaspitanje i obrazovanje deteta
- Psihološko i logopedsko savetovalište za roditelje
- Anketiranje roditelja o pojedinim aspektima razvoja i vaspitanja dece
- Zajedničke igraonice, radionice, druženja i slavlja dece (praznici, rođendani, sportsko-rekreativna takmičenja, umetničko-stvaralačke radionice, priredbe...)
- Savet roditelja 

Pored navedenog, u ustanovi funkcioniše i Savetovalište za roditelje čija je svrha pružanje pomoći radi iznalaženja rešenja za svako dete i svaku porodicu kao i pružanje pomoći u prevazilaženju teškoća sa kojima se roditelji susreću u vezi sa vaspitanjem dece. Tokom godine radiće se na unapređivanju vođenja dokumentacije o radu Savetovališta. Savetovalište je „otvoreno“ za dolazak svake druge srede u mesecu, telefonski razgovor i zakazivanje. Rad Savetovališta će se odvijati u posebnom prostoru namenjenom individualnim razgovorima sa roditeljima.

Deca i roditelji u zajedničkim aktivnostima

Tokom školske 2019/2020.god. organizovaće se različite zajedničke aktivnosti dece i roditelja kao ravnopravnih partnera u igri

- bogaćenje Ateljea „Riznica umetnosti“ 
- u periodu adaptacije, 
- povodom Dečije nedelje, 
- organizovanje izleta i rekreativne nastave -u realizaciji programa Školice Bontona 
- u realizaciji programa Nenasilne komunikacije 
- kreativne radionice 
- priredbe

Kreativne radionice organizovaće se u skladu sa aktuelnim temama i dešavanjima u ustanovi 
- Naša bajka - oktobar 
- Izrada maski, kostima- decembar 
- Naša mala biblioteka- februar 
-“Mami na dar“, mart 
-„Zajedno na sceni“ april

Priredbe deca roditeljima, deca i roditelji zajedno, deca deci 
- za Novu Godinu 
- u susret proleću 
- javni časovi fakultativnih aktivnosti
- završna priredba

Dobrovoljno angažovanje roditelja i njihova pomoć pri javnim nastupanjima dece u okviru programa saradnje sa muzičkom školom Amadeus .

-Muzički festival „Mali Amadeus“.

 

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari