Program za decu od 3 do 5 godina

Prilikom određivanja vaspitno-obrazovnih ciljeva osim postizanja opštih ciljeva vodiće se računa o uvažavanju individualnih karakteristika zbog čega će se i realizacija sadržaja prilagođavati u skladu sa ostvarivanjem razvojnih zadataka kroz sve aspekte ličnosti deteta:

Socio-emocionalni
- razvijanje svesti o sebi i drugima
- razvijanje i negovanje pozitivnih emocija
- stvaranje pozitivne slike o sebi
- pronalaženje konstruktivnih rešenja u komunikaciji
- razmena ideja i uvažavanje tuđih ideja

Saznajni razvoj
- stvaranje podsticajne sredine za pravilno formiranje saznajnih pojmova
- podsticanje i razvijanje zainteresovanosti za svet oko sebe
- razvijanje i bogaćenje govora i komunikacijskih veština
- uočavanje uzročno - posledičnih veza i odnosa
- korišćenje misaonih procesa
- razvijanje istraživačkih veština

Senzo-mototni razvoj
- podsticanje senzornog i perceptivnog razvoja kao i svih biomotornih sposobnosti.

Vaspitni ciljevi u Predškolskoj Ustanovi ostvaruju se kroz niz spontanih životnih situacija, slobodno odabranih ili zajednički planiranih aktivnosti: praktičnih, govornih, društvenih, igrovnih, sportsko rekrativnih, umetničkih, izražajno stvaralačkih, istraživačko-saznajnih.
Kombinovaćemo pripovedanje i pevanje pojedinih uloga, ples i instrumentalnu muziku kroz muzičke dramatizacije.
Cilj muzičke dramatizacije je razvoj izražajnog govora i pevanja, usaglašavanja pokreta uz muziku.
Čitanjem brojnih enciklopedija i spoznajom raznih otkrića i naučnika, planiranim odlascima u muzeje, upoznavanjem sa mernim instrumentima, hemijom, astronomijom i izvođenjem eksperimenata iz oblasti fizike i hemije deca će zakoračiti u svet nauke. Čitanje bajki nas može odvesti do mnogih drugih istraživanja od nastanka čoveka pa sve do danas.

Scenska umetnost
Kroz igre drame i pozorišta stvoriti uslove za interakciju i kombinovanje raznovrsnih oblika i načina rada individualno,u paru, u malim grupama kao i aktivno učestvovanje svih prisutnih. Jedan od osnovnih zadataka je promišljeno struktuiranje prostora i materijala i kreiranje bezbedne sredine, prijatne i podsticajne za decu u kojoj će deca imati prilike da posmatraju, istražuju i oponašaju, shvatajući kako šta zapravo funkcioniše.

Organizacija prijema i adaptacija dece na život u vrtiću se realizuje planski i u saradnji sa roditeljima u cilju nalaženja optimalnih rešenja za potrebe svake porodice.

 

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari