PROGRAM ZA ŠKOLSKU 2016-2017 GODINU

Zadaci na realizaciji Opštih osnova predškolskog programa u
PPU “RSD Bajka“

Prioritetni zadaci koji predstavljaju okosnicu plana  za narednu radnu godinu 2016./2017.god. odnose se na:

- KORIŠĆENJE PODATAKA NA OSNOVU SISTEMATSKOG PRAĆENJA I POSMATRANJA U FUNKCIJI PROGRAMIRANJA I INDIVIDUALIZACIJE VASPITNOG PROCESA

- DALJI RAD NA STVARANJU PODSTICAJNE SREDINE ZA IGRU I UČENJE

- RAZVIJANJE PARTNERSTVA SA PORODICOM U SKLADU SA POTREBAMA UČESNIKA (deca roditelji vaspitači)

- OTVORENOST USTANOVE PREMA OKRUŽENJU I IZRADA SVRSISHODNIH PROGRAMA SARADNJE SA RAZLIČITIM INSTITUCIJAMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

- RAZVIJANJE PROJEKATA NA NIVOU USTANOVE SA POSEBNIM OSVRTOM  NA UKLJUČENJE SVIH UČESNIKA (dece roditelja i vaspit.) I UVAŽAVANJE SVIH PERSPEKTIVA U PROGRAMIRANJU

- FORMIRANJE I RAD TIMOVA I RADNIH GRUPA S CILJEM LAKŠE I EFIKASNIJE REALIZACIJE ZADATAKA

- REALIZACIJA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U SKLADU SA POTREBAMA STRUČNOG KADRA I VASPITNE PRAKSE.

Samovrednovanje, sprovedeno u Ustanovi tokom prethodne radne 2015./2016.god. obezbedilo je jasniji i objektivniji uvid u kvalitet u oblasti VOR-a, te su na osnovu toga formulisani prioritetni zadaci.

U  radnoj 2016./2017.god  predviđena prioritetna oblast je  FIZIČKO VASPITANJE

TEMA: „IGRE I AKTIVNOSTI U FUNKCIJI PRAVILNOG RASTA I RAZVOJA, RAZVIJANJE SVESTI O ZNAČAJU FORMIRANJA NAVIKA SVAKODNEVNOG VEŽBANJA“

Vaspitno obrazovni zadaci realizuju se kroz tematske oblasti koje vaspitači menjaju i prilagođavaju potrebama i mogućnostima dece s kojom rade.

U okviru preventivnog programa za zaštitu dece od nasilja kao i programa nenasilne komunikacije, u školskoj 2016-2017.god. nastavićemo sa realizacijomrazličitih aktivnosti i radionica na temu „Uvek se može naći vreme za ljubaznost i fine teme“.
Različit sadržaj aktivnosti i radionica imaju za cilj da ukažu na značaj i vrednost negovanja socijalno-emocionalnih veza i odnosa među članovima porodice,rođacima i prijateljima.Važno saznanje za dete je da negde bezuslovno pripada.


 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik