Program za uzrast dece do tri godine - jasleni uzrast

U realizaciji vaspitno-obrazovnog  rada sa decom jaslenog uzrasta osnovni zadatak će biti kreiranje povoljne vaspitne sredine kroz stvaranje optimalnih uslova za psihofizički razvoj dece, prvenstveno stvaranjem povoljne emotivne atmosfere za odrastanje jedinstvom nege i vaspitno obrazovnog rada.

U okviru nege i preventivno zdravstvene zaštite a u skladu sa preporukama zdravstvenih institucija, stvaraće se uslovi u kojima će se povećati higijenska zaštita  i pronalaziti balans u kojima se obezbeđuje zaštita fizičkog zdravlja i bezbednosti dece i pruža podrška celovitom razvoju i dobrobiti dece, kao i podrška porodicama.

Raspored dnevnih aktivnosti prilagođava se uzrasnim karakteristikama i individualnim potrebama dece. Takođe, uvažavaju se individualne razlike među decom u pogledu zdravstveno-higijenskih navika, potreba za hrano i smnom.

Programi adaptacije dece na jasle/vrtić donose se u partnerstvu sa porodicom, uz uvažavanje jedinstvenih potreba deteta, njegovih navika, pružanjem podrške porodici i deci. Posebna pažnja se poklanja stvaranju poverenja i dobre saradnje sa porodicom jer je to temelj kvalitetnih uzajamno uvažavajućih odnosa i partnerstva sa porodicom.

Obzirom na to da u našoj Ustanovi upis dece dece traje tokom čitave godine, pored roditeljskih sastanaka, vaspitači i medicinske sestre vaspitači svakodnevno razmenjuju informacije, osluškuju potrebe dece i porodice, blagovremeno upoznaju roditelje-staratelje sa procesom adaptacije, mogućim tokom i faktorima koji utiču na adaptaciju i merama koje koje imaju za cilj da ovaj proces učine lakšim i uspešnijim

Odnos sa detetom jaslenog uzrasta medicinska sestra - vaspitač uspostavlja i razvija kroz igru, procese nege i svakodnevne životno-praktične aktivnosti. Dete se sagledava kao celovito biće koje se razvija svojim tempom.

Prioritet u radu medicinske sestre-vaspitača je da gradi kvalitetan odnos sa svakim detetom, u kome se dete oseća sigurno i prihvaćeno.

Posebna pažnja poklanja se obogaćivanju dečije igre, kao konteksta u kom se odvija istraživanje sveta, delanje u njemu i njegovo menjanje.

U skladu sa koncepcijom osnova programa „Godine uzleta“ koji počinje da se primenjuje  u našoj ustanovi od septembra 2021.godine, svi prostori i unutrašnji i spoljašnji otvoreni su za promene naročita pažnja se posvećuje prostoru, njegovom stalnom rekonstruisanju, razvijanju , obogaćivanju i osmišljavanju, u partnerstvu sa porodicom i lokalnom zajednicom, mogućnostima i resursima ustanove.Prostor, oprema i didaktička sredstva su u funkciji vaspitno-obrazovne delatnosti, nege i preventivno-zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i ishrane dece.

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari