"GODINE UZLETA"

NOVE OSNOVE PROGRAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANJA I OBRAZOVANJA

Naša ustanova od septembra 2021.godine primenjuje u radu nove Osnove programa predškolskog vaspitanja I obrazovanja, te će se na nivou Ustanove realni program razvijati u skladu sa novom programskom osnovom.

Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, „Godine uzleta“ definiše se koncepcija vaspitanja i obrazovanja predškolske dece.

Cilj programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja jeste podrška dobrobiti deteta.

Dobrobit je višedimenzionalni konstrukt kojim se objedinjuje razumevanje holističke prirode razvoja, celovitosti procesa nege, vaspitanja i obrazovanja I integrisanog učenja deteta predškolskog uzrasta. U najširem smislu, dobrobit je kapacitet uspešnog personalnog i interpersonalnog funkcionisanja, ispoljavanja I kultivisanja ljudskih potencijala za razvoj i napredak i može se sagledati kroz tridimenzije: personalnu (biti dobro i funkcionisati uspešno), delatnu (umeti I hteti) i socijalnu (pripadati, prihvatati i učestvovati). Sve dimenzije dobrobiti su međusobno povezane, preklapajuće i uzajamno uslovljene.

Ovako postavljen koncept dobrobiti odražava suštinu razvoja i učenja deteta, a to je da je dete biće koje istovremeno jeste i biva – kroz ono što jeste postaje i ono što će biti, tako da podržavati dobrobit deteta znači istovremeno projektovanje ciljeva nabudućnost i razumevanje šta je dobrobit za dete u realno postojećim okolnostima,sada i ovde (u realnom programu).


Ciljevi podrške dobrobiti

Podrška personalnoj dobrobiti

- razvijanje svesti i brige o svom telu i o sebi;

- razvijanje motoričkih sposobnosti I veština i čulne osetljivosti;

- razvijanje samoregulacije kao unutrašnje kontrole, sposobnosti odlaganja želje, prihvatanja zahteva I nalaženje alternativa;

- razvijanje instrumentalne I psihološke samostalnosti;

- razvijanje identiteta i samoprihvatanja;

- razvijanje emocionalne kompetentnosti kao sposobnosti doživljavanja I izražavanja širokog spektra emocija, regulisanja i kontrole emocija I razumevanje vlastitih i tuđih emocija.


Podrška delatnoj dobrobiti deteta

-Razvijanje kreativnog ispoljavanja I izražavanja i stvaralačkog uobličavanja svojih doživljaja i saznanja;

-razvijanje svih vidova komunikacije I ovladavanje različitim funkcijama govora;

-razvijanje refleksivnosti I samodirekcije kao osnove učenja da se uči;

-razvijanje dispozicija za učenje kao što su istrajnost, radoznalost, inicijativa i kreativnost, otvorenost za saradnju,

odgovornost;

-razvijanje osnova ključnih obrazovnih kompetencija za celoživotno učenje;

-razvijanje otpornosti (rezilijentnosti) na stres i izazove i sposobnosti konstruktivnog pristupa problemima i

promenama;

-građenje smisla i životne svrhe kroz dublje razumevanje osnovnih manifestacija ljudskog življenja,vrednosti i lepote čoveka i ljudskog rada.

 

Podrška socijalnoj dobrobiti deteta

- Razvijanje pozitivnog kulturnog I socijalnog identiteta i zadovoljstva I ponosa pripadništvom različitim zajednicama (vršnjačkoj, porodičnoj, lokalnoj, nacionalnoj, globalnoj);

- razvijanje socijalne kompetentnosti kao sposobnosti emocionalnog vezivanja I empatičnosti, uspešne socijalne komunikacije i kooperativnosti;

- razvijanje moralnih vrednosti i normi i sposobnosti moralnog rasuđivanja, pravičnosti i uvažavanja razlika;

- razvijanje altruizma, osobina čovečnosti kao što su predusretljivost,empatija, tolerantnost, plemenitost,solidarnost;

- razvijanje svesti o uzajamnoj povezanosti ljudi i prirode i brige za životnu sredinu;

- razvijanje proaktivnog odnosa prema životu i okruženju.

 

Šta je za dete dobrobit u realnom program

Osećati se

 Dobro i vitalno;

 ostvareno, zadovoljno i srećno;

 sigurno ali ne prezaštićeno I preregulisano;

 sigurno da će se njegove potrebe, interesi i interesovanja uvažavati I podržavati;

 pripadnikom zajednice vrtića i šire zajednice;

 usklađeno sa pravilima, normama I zahtevima okruženja.

Biti

 Uključen/a u zajednicu vršnjaka I vrtića;

 uključen/a u raznovrsne, kreativne, svrsishodne aktivnosti;

 saslušan/a i uvažen/a;

 okružen/a dovoljno poznatim I istovremeno novim izazovima;

 prihvaćen/a u svojoj jedinstvenosti;

 fizički aktivan/na, spretan/na, odvažan/na i graciozan/na;

 prijatelj sa nekim.

Moći

 Da upoznaje svet oko sebe, proširuje svoja iskustva i znanja o svojoj i drugim kulturama, različitim fizičkim i prirodnim pojavama I različitim produktima ljudske kulture

 da posmatra, pita se, razmenjuje,istražuje, mašta;

 da istražuje celim telom i svimčulima i ima različite estetske doživljaje;

 da se izražava na različite načine, kroz različite simboličke sisteme I koristi različite operacije primerene tim sistemima;

 da se izražava kreativno i maštovito kroz različite forme, medije I materijale;

 da ispoljava svoja interesovanja, bira ipreuzima inicijativu;

 da spoznaje svoje snage i mogućnosti;

 da ispoljava svoje sposobnosti i da je uspešno u učenju;

 da opslužuje sebe;

 da doprinosi i vidi da je njegov doprinos prepoznat i važan.

Umeti

 Da pravi dobar izbor, donosi odluke I preuzima odgovornost;

 da upravlja svojim emocijama i razume emocije drugih;

 da odlaže svoje želje i prihvata želje I očekivanja drugih;

 da uspešno komunicira i sarađuje sa drugima, pregovara i da se dogovara I razrešava konflikte;

 da prihvata druge, razvija bliske I recipročne odnose bazirane na uvažavanju i prihvatanju razlika;

 da doprinosi svojoj zajednici, brine se o drugima i svom okruženju;

 da uči i voli učenje;

 da prihvata promene, da bude otvoreno I fleksibilno.

Jelovnik

Upitnik za roditelje

Video

Komentari