PROGRAM ZA JASLENI UZRAST

U realizaciji vaspitno-obrazovnog rada sa decom jaslenog uzrasta osnovni zadatak će biti kreiranje povoljne vaspitne sredine kroz stvaranje optimalnih uslova za psihofizički razvoj dece, prvenstveno stvaranjem povoljne emotivne atmosfere za odrastanje jedinstvom nege i vaspitno obrazovnog rada. Kroz osnovnu godišnju temu „Tajne velikih umetnika“ koja je jedinstvena na nivou ustanove, čudesni svet umetnosti upoznaće se kroz prioritetne zadatke koji su prilagođeni uzrastu dece do tri godine:
Razvoj govora
U okviru oblasti razvoja govora na jaslenom uzrastu podrazumeva se podsticanje deteta na raznovrsne oblike verbalne i neverbalne komunikacije kroz zajedničke praktično-situacione aktivnosti sa medicinskim sestrama. Kroz svakodnevne raznovrsne situacije podstiče se komunikacija između dece i odraslog i dece međusobno, socio-emocionalni i intelektualni razvoj.
Socio-emocionalni razvoj
Tokom realizacije i praćenja svih programskih aktivnosti naročito će biti naglašeni stvaranje i negovanje psihološko-pedagoške klime povoljne za interakciju i komunikaciju među decom i između dece i odraslih, prihvatanje svih vrsta emocija deteta i njihovo ispoljavanje i razvijanje pozitivne slike o sebi kao osnove za razvoj samopoštovanja.
Senzorno-perceptivne aktivnosti
U svakodnevnim aktivnostima u vrtiću deca će se upoznavati sa prostorijama u kojima borave i postepeno se orijentisati u njima, pa je zbog toga neophodno stvarati pogodne uslove za podsticanje samostalnih opažanja. Kreirati sredinu sa raznovrsnim materijalima i sredstvima kako bi manipulisali, istraživali i uočavali.
Intelektualne aktivnosti
Aktivnostima iz ove oblasti nastojaćemo da obogatimo dečiju igru zasnovanu na principima otkrivanja uzročno-posledičnih veza krećući se od jednostavnih ka složenijim zahtevima.
Motorički razvoj
Medicinska sestra - vaspitač planira stimulaciju razvoja motorike u skladu sa mogućnostima deteta, kroz podsticajne aktivnosti za koordinaciju senzomotornog razvoja, snagu i opštu pokretljivost i fleksibilnost. Njihovim sistematskim i kontinuiranim sprovođenjem i usložnjavanjem formira se osnova za adekvatan rast i razvoj svih grupa mišića i prati se senzomotorički razvoj i napredak svakog deteta. Pokret praćen muzikom pomaže razvoju doživljaja sopstvenog tela i prostora oko sebe, opuštanju i doživljaju pripadnosti grupi.
Grafičko-likovne aktivnosti
Grafičko-likovne aktivnosti višestruko su značajne, podstiču razvoj percepcije, inteligencije, koordinacije pokreta i govora. Organizovaće se mnoštvo aktivnosti u kojima će akcenat biti na ceo proces obzirom da su razvojni stepeni dečjeg likovnog izražavanja sastavni deo psihofizičkog razvoja deteta i individualno se mogu razlikovati.Grafičko –likovne aktivnosti omogućavaju individualni rad sa decom i samim tim doprinosi se razvoju socio-emocionalne veze na nivou dete-odrasla osoba.
Muzičko-ritmičke aktivnosti
Muzičko-ritmičkim aktivnostima, kroz muziku i pokret, stvaraćemo osnove za razvoj muzičkih sposobnosti kao i osećaja za ritam, a istovremeno imaju i pozitivan efekati na fizički, socijalni i intelektualni razvoj.
Prioritet u radu u jaslicama biće boravak dece na otvorenom prostoru kad god to vremenski uslovi dozvoljavaju.

 

Upitnik za roditelje

Dečiji biseri

Komentari

Jelovnik